Tilrettelagt transport

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for transporttjeneste-ordningen for funksjonshemmede i Rogaland, også kalt TT-ordningen.

Søknadskjema

Hvem er TT-ordningen for?

TT-ordningen skal medvirke til at funksjonshemmede får mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet og gjelder fritidsreiser for funksjonshemmede.

TT-ordningen er et tilbud til varig funksjonshemmede over 10 år som ikke kan reise med buss, eller som ikke kan gjøre det uten store vanskeligheter. Tilbudet gjelder også funksjonshemmede med særlig behov for hjelp til/fra kollektive transportmidler.

For å bli godkjent som TT-bruker må søker dokumentere nedsatt mobilitet, og at søker ikke kan benytte seg av offentlig transport. Det er med andre ord den enkelte sin helsetilstand som er avgjørende. Problem med å bære med seg varer fra butikk, bratte bakker, manglende busstilbud blir ikke vektlagt. TT-ordningen skal ikke kompensere for et begrenset busstilbud eller lang vei til bussholdeplass. I ordningen inngår heller ikke reiser som dekkes på annen måte f.eks. skolereiser, utdannings- og arbeidsreiser og syketransport.

Funksjonshemmingen kan ha fysiske eller psykiske årsaker. Tilbudet gjelder for funksjonshemmede med diagnose som har varighet over 1 år. Institusjonsbeboere som fyller kravene kommer inn under TT-ordningen.

Psykiske lidelser som har medført en bred og langvarig kontakt med behandlingsapparatet kan gi grunnlag for brukergodkjenning eventuelt også tidsbegrenset godkjenning. Det må i så fall dokumenteres grundig at søker grunnet slik sykdom ikke er i stand til å bruke buss eller at dette vil forverre tilstanden for vedkommende.

Ved demens/kognitiv svikt må resultatet av en MMS/klokketest vedlegges søknaden. (MMS test = Mini Mental Status, screening og gradering av demens sykdom).

Følgende grupper kommer inn under ordningen:
  • rullestolbrukere 
  • blinde og sterkt svaksynte etter definisjon til WHO (verdens helseorganisasjon)
  • andre sterkt orienterings-, miljø- og bevegelseshemmede
Følgende brukergrupper gis prioritet i TT-ordningen:
  • rullestolbrukere uten bil fra Rikstrygdeverket 
  • blinde og sterkt svaksynte etter definisjon til WHO

Reisebeløpet utgjør et fast beløp avhengig av brukergruppen. Ekstra tilskudd gis ikke. Brukergruppen inndeles i 4 kategorier: 

T1 – vanlige brukere

T2 – blinde/sterkt svaksynte, rullestolbrukere uten behov for stor bil
       (prioritert bruker)

T3 – rullestolbrukere med bilstøtte fra NAV

T4 – rullestolbrukere med behov for stor bil (prioritert bruker) 

TT-ordningens omfang
TT-ordningen gjelder for fritidsreiser og TT-kortet kan benyttes over hele landet. Sjøtransport omfattes ikke av transportordningen. Nivået på TT-ordningen fastsettes av Fylkestinget i Rogaland. Prioriterte brukere tildeles et høyere reisetilskudd. Den enkelte kommune kan supplere tilbudet til egne innbyggere eller spesielle grupper som kommunen ønsker å prioritere.

Godkjenning av TT-brukere
Søknad om å bli godkjent bruker av TT-ordningen fremmes på fastsatt søknadsskjema med vedlagt legeerklæring. Søknaden sendes Rogaland fylkeskommune.

Klage
Klage på avslag på søknad om å bli godkjent som bruker av TT-ordningen sendes Rogaland fylkeskommune. Klagen blir videresendt til 2 av legene i legenemnden. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, går denne videre til den fylkeskommunale klagenemnden. Klagebehandlingen kan ta 2-4 måneder.

Transportutøvelsen
Godkjente brukere av TT-ordningen bestiller transport hos transportører i Rogaland med løyve for persontransport og som godkjenner TT-kort som betalingsmiddel. Ved bestilling opplyses navn, hente-adresse, reisedag, tid, reisemål og om det trengs spesialbil. Avbestilling av reiser rettes snarest mulig til transportutøver. Kommer avbestillingen så sent at bilen er på vei til hentestedet, må det påregnes å måtte betale i henhold til takstregulativ.

Økonomisk oppgjør
Betaling for reisen skjer i henhold til drosjenæringens godkjente takstregulativer. Betalingen skjer direkte til sjåfør ved levering av TT-kort. Tildelt transportstøtte kan kun benyttes for den perioden vedtaket gjelder for. TT-kortet kan ikke benyttes av andre.

Del denne artikkelen på:

Her finner du reisebeløpets størrelse.

Les mer >